微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Zasada dzia?ania kompaktora do styropianu GREENMAX

Kompaktor  GREENMAX to rozwi?zanie pozwalaj?ce na recykling odpadów styropianu. Najpierw odpady EPS s? kruszone do odpowiednich rozmiarów, a rozdrobniony styropian mo?e by? ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym. Dodatkowo kruszark? mo?na wyposa?y? w kompaktor styropianu lub granulator poprawiaj?cy efektywno?? recyklingu odpadów styropianu.


Funkcje kompaktora do styropianu GREENMAX

Urz?dzenie posiada rozdrabniacz, który mo?e kruszy? lu?n? piank? na kawa?ki i zmniejsza? jednorazowo rozmiar odpadu do 5-10 mm. Skompaktowany styropian jest ?atwiejszy do ponownego u?ycia, a jednocze?nie oszcz?dza koszty transportu.

Rozdrobniony styropian ma wiele zastosowań. Przy pomocy kompaktora do styropianu GREENMAX  mo?na  wytworzy? bloki EPS, które pos?u?? jako surowiec do produkcji materia?ów budowlanych takich jak ceg?y IFC (izolowana ceg?a betonowa), p?yty izolacyjne i wstrz?soodporne wype?niacze.Charakterystyka techniczna kompaktora do styropianu GREENMAX

1. Znamionowa wydajno?? sprz?tu wynosi 400 kg / h

2. Sprz?t posiada dwa tryby pracy, automatyczny i r?czny, przez co jest w stanie zaspokoi? ró?ne potrzeby

3. Jest  niezawodny i mo?e by? u?ywany przez d?ugi czas bez niechcianych usterekZakres zastosowań:

Kompaktor do styropianu GREENMAX s?u?y g?ównie do recyklingu odpadów styropianu, w tym XPS, EPP, pianki PE itp. Nie nale?y obrabia? tym urz?dzeniem materia?u sta?ego.

Maszyny GREENMAX  maj? równie? du?e znaczenie dla ?rodowiska. Dzi?ki nim mo?liwa jest  najw?a?ciwsza form? utylizacji  odpadów tj. recykling odpadów styropianu.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>