微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

System recyklingu styropianu

Kierownik ds. Marketingu technicznego w firmie produkuj?cej tacki piankowe do pakowania ?ywno?ci powiedzia?: ?Recyklingujemy i ponownie wykorzystujemy jak najwi?cej materia?ów”. Przedsi?biorstwo bazuje na systemie produkcyjnym, który jest praktycznie w 100% zamkni?ty.  Oznacza to, ?e jest bardzo ma?o  odpadów, a kluczem  jest kompaktor do styropianu.


W ostatnich latach kompaktory do styropianu ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w?ród producentów.

Kompaktor zosta? opracowany i wyprodukowany przez GREENMAX, znan? mark? maszyn do recyklingu.

"Pianka jest wyt?aczana, a nast?pnie termoformowana. Nadmiar materia?u powsta?y po przyci?ciu palety zostanie poddany recyklingowi i ponownie wykorzystany. Zastosowanie tego materia?u z recyklingu pomaga obni?y? koszty, poniewa? mo?e zmniejszy? zu?ycie pierwotnej ?ywicy”.Zlepy pianki u?ywane s? do dwóch celów. Jednym z nich jest ponowne wykorzystanie przez przedsi?biorstwa, a drugim sprzeda? innym producentom.

Kompaktor do styropianu GREENMAX mo?e pomóc firmom zintegrowa? system recyklingu pianki z systemem produkcyjnym. Ten rodzaj produkcji w  obiegu zamkni?tym mo?e nie tylko zaoszcz?dzi? pewn? cz??? kosztów produkcji, ale tak?e udowodni?, ?e chroni ?rodowisko. Nie mo?na zaprzeczy?, ?e to najlepsza metoda.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>