微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

SAFEWAY - jeden z najwi?kszych gigantów handlu detalicznego wspó?pracowa? z GREENMAX w celu recyklingu styropianu

Safeway to du?a sie? supermarketów za?o?ona w 1915 roku. Jest jednym z czterech najwi?kszych gigantów handlu detalicznego w Stanach Zjednoczonych.

W 2015 roku  Albertsons i Safeway wspólnie utworzyli jednego z najwi?kszych na ?wiecie sprzedawców detalicznych artyku?ów spo?ywczych i leków, posiadaj?cy ponad 2300 sklepów w 35 stanach i Kolumbii.

G?ówna dzia?alno?? Safeway jest zlokalizowana w zachodniej i centralnej cz??ci, a niektóre sklepy znajduj? si? w centralnej cz??ci Atlantyku, wzd?u? wschodniego wybrze?a. Siedziba spó?ki zale?nej znajduje si? w Pleasanton w Kalifornii, a g?ówna siedziba firmy znajduje si? w Boise w stanie Idaho.

W 2017 roku zespó? Safeway w Auburn rozpocz?? poszukiwania kompaktora do styropianu.

 Odpady styropianu by?y zwykle odbierane przez lokalnego recyklera, który nie chcia? bra? odpowiedzialno?ci za prawid?owy recykling.

Z uwagi na wysokie koszty transportu Safeway, po namy?le, zdecydowa? si? na samodzielny recykling odpadów styropianowych. W ten sposób mogli obni?y? koszty oraz uzyska? dodatkowy zysk z recyklingu styropianu.

Zdecydowali si? na kompaktor do styropianu GREENMAX M-C200 +.

W pa?dzierniku 2017 roku GREENMAX wys?a? in?ynierów do Safeway w celu odbycia szkoleń z zakresu obs?ugi i konserwacji maszyn.SKRZYNKA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>