微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Recykling styropianu z kompaktorem do styropianu i kruszarka

Pianka polistyrenowa jest jednym z czterech ogólnych tworzyw sztucznych, z roku na rok wykazuje tendencj? wzrostow? w zakresie produkcji i konsumpcji, ro?nie te? zapotrzebowanie na kompaktor do styropianu i kruszark? do styropianu.


Materia? polistyrenowy podlega recyklingowi. W rzeczywisto?ci recykling styropianu istnieje w niektórych krajach od dawna i nigdy si? nie zatrzyma?. Jednak w ostatnich latach nast?pi?a niewielka poprawa w zakresie wska?nika recyklingu polistyrenu, co jest obecnie najwi?kszym zmartwieniem tej bran?y.


W 2013 roku poddano recyklingowi 58 milionów kilogramów styropianu o warto?ci oko?o 127 milionów funtów. Oko?o 57% tych odpadów pochodzi z opakowań pokonsumpcyjnych, a 43% z przemys?owych opakowań końcowych. W ci?gu ostatnich kilku lat liczba polistyrenu trafiaj?cego do bran?y recyklingu stale ros?a.Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e wzrost wspó?czynnika odzysku polistyrenu wynika z zastosowania profesjonalnego sprz?tu do recyklingu pianki, a zw?aszcza zag?szczarki do styropianu i rozdrabniacza do styropianu.


Rozdrabniacz do styropianu jest u?ywany g?ównie w fabrykach styropianu, a rozdrobnione odpady mo?na bezpo?rednio ponownie wykorzysta? w procesie produkcji nowych produktów.


Innowacyjny kompaktor do styropianu oferuje najlepsze mo?liwo?ci przetwarzania szerokiej gamy pianek z tworzyw sztucznych, takich jak EPS, p?yta izolacyjna XPS, pojemniki na ?ywno?? z EPP i PSP. Maszyna mo?e by? równie? wyposa?ona w oddzieln? kruszark? do styropianu, przeno?nik ta?mowy i silos w celu zwi?kszenia wydajno?ci. Przetwarza polistyren i ogranicza marnotrawstwo zasobów, jednocze?nie ograniczaj?c czynniki ryzyka ?rodowiskowego.Zaawansowany kompaktor do styropianu GREENMAX umo?liwia firmie generowanie przychodów z odpadów  i unikanie sk?adowania na wysypiskach, co pozwala unikn?? zanieczyszczenia ?rodowiska.


Recykling styropianu  jest dobry nie tylko dla ?rodowiska, ale tak?e dla gospodarki. Dlatego najlepszym sposobem zapobiegania  spalaniu odpadów pianki jest zainstalowanie w fabryce maszyny do recyklingu styropianu. Ten ma?y krok przyniesie korzy?ci  i stworzy wi?cej miejsc pracy w bran?y recyklingu.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>