微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Recykling styropianu stopniowo zyskuje popularno?? na rynku owoców morza

W 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 wiele firm ucierpia?o. W przypadku przemys?u spo?ywczego i rybnego, jako podstaw? ?ycia ludzkiego, dostawy i dystrybucja ?ywno?ci mog? przebiega? normalnie. Jako wiod?ca firma w bran?y recyklingu pianki EPS, GREENMAX Recycling nalega?a równie? na zapewnienie konsultacji w zakresie projektów recyklingu styropianu i us?ug recyklingu odpadów piankowych dla przemys?u rybnego w czasie epidemii.

Otrzymywali?my cz?ste zapytania z regionu pó?nocno-zachodniej Europy dotycz?ce recyklingu zu?ytych pojemników na ryby z pianki EPS.  Rybacy maj? wiele mo?liwo?ci obs?ugi skrzynek na ryby, na przyk?ad zezwalaj?c podmiotom zajmuj?cym si? recyklingiem na ich wywóz lub wysy?aj?c je do lokalnych centrów recyklingu. Co zatem motywuje dystrybutorów owoców morza do poszukiwania rozwi?zań w zakresie recyklingu opakowań piankowych?

W szczególnych okoliczno?ciach epidemii obchodzenie si? z pojemnikami na ryby staje si? uci??liwe. Firmy zajmuj?ce si? recyklingiem nie mog? zabra? tych zu?ytych pojemników z pianki na czas. Je?li du?a ilo?? nagromadzonych odpadów piankowych nie zostanie efektywnie przetworzona, zajmie to du?y obszar, spowoduje koszty przechowywania, a nawet wp?ynie na normaln? wydajno?? pracy.

To tylko jeden z powodów. Prawdziwym powodem promowania recyklingu styropianu jest to, ?e coraz wi?cej u?ytkowników końcowych zaczyna samodzielnie poddawa? recyklingowi odpady pianki styropianowej, a nawet rozpoczyna dzia?alno?? w zakresie recyklingu pianki. Z jednej strony wi?cej firm zdaje sobie spraw?, ?e styropian nadaje si? do recyklingu, z drugiej strony pozwala im to równie? dostrzec korzy?ci i zyski z recyklingu pianki EPS.

Je?li chodzi o recykling styropianu w bran?y dystrybutorów owoców morza, GREENMAX Recycling pomo?e Ci wybra? odpowiedni typ i wydajno?? maszyny do recyklingu styropianu z ?ród?a odpadów EPS, ilo?ci, rodzajów i innych aspektów. Ponadto ?wiadczymy równie? us?ugi recyklingu. Niezale?nie od tego, czy korzystasz z naszego sprz?tu do recyklingu pianki, czy nie, INTCO jest w stanie podda? recyklingowi sprasowane bloki pianki EPS w dobrej cenie. Mo?emy dostarczy? kompletny zestaw rozwi?zań do recyklingu styropianu, aby pomóc klientom.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>