微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Recykling styropianu stanie si? ?atwiejszy dzi?ki prasie do styropianu

Odpady styropianu bywaj? k?opotliwe dla przedsi?biorstwa. Bardzo cz?sto jest to zwi?zane z ograniczon? przestrzeni? magazynow?, kosztami transportu czy trudno?ciami ze znalezieniem odbiorcy odpadu. W takiej sytuacji, rozwi?zaniem by?oby realizowanie recyklingu styropianu na miejscu i zakup wysokiej jako?ci prasy do styropianu GREENAMX.


Odpady styropianu z opakowań sta?y si? globalnym problemem zanieczyszczenia. Umieszczony na wysypiskach lub nieprawid?owo przetworzony styropian jest uwa?any za nieulegaj?ce biodegradacji zanieczyszczenie, którego rozk?ad mo?e zaj?? ponad 500 lat. Dlatego wysy?anie odpadów  do centrów recyklingu styropianu musi sta? si? nawykiem mieszkańców i przedsi?biorstw.


Wiele firm p?aci za odbiór  odpadów. Styropian jest materia?em nadaj?cym si? do recyklingu i mo?e stanowi? du?? warto??. Recykling styropianu mo?e przynie??  ogromne zyski oraz przyczyni? si? do ochrony ?rodowiskowa.


Najpopularniejsz? metod? recyklingu styropianu jest nadal recykling mechaniczny. Firma INTCO Recycling mo?? dostarczy? wyspecjalizowan? pras? do styropianu, która mo?e skompaktowa? lu?n? piank? w  bloki. Ca?y proces jest bezpieczny i wydajny dzi?ki wysokiemu wspó?czynnikowi kompresji 50: 1, a odzyskane bloki EPS mog? zosta? sprzedawane  do ponownej produkcji. Co wa?niejsze,  INTCO mo?e równie? pomóc we wdro?eniu popularnego mobilnego modelu recyklingu styropianu.

Oprócz produkcji pras do  styropianu GREENMAX, INTCO Recycling jest równie? jednym z najwi?kszych producentów wyrobów ramowych i listew dekoracyjnych. Skupujemy bloki i brykiet EPS na ca?ym ?wiecie. Firma INTCO Recycling jest zaanga?owana w tworzenie modelu ?ańcucha przemys?owego, obejmuj?cego kompresj?, recykling i ponowne u?ycie styropianu. INTCO Recycling stanie si? w przysz?o?ci ekspertem w bran?y recyklingu zasobów odnawialnych.

INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>