微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Recykling styropianu musi zosta? zrealizowany wraz z rozpowszechnieniem opakowań szczepionek COVID-19

Wraz z rozprzestrzenianiem si? COVID-19 na ?wiecie,  recykling styropianu sta? si? jeszcze wa?niejszy. Powszechnym trendem mo?e by? stosowanie brykieciarki do styropianu do recyklingu tego materia?u. Czy istnieje jaki?  zwi?zek mi?dzy nowym koronawirusem a recyklingiem styropianu?

Odpowied? brzmi tak. Obecnie w Polsce liczba przypadków koronawirusa wynosi 1 207 333, przy liczbie zgonów 25 474. Dobr? wiadomo?ci? w tym temacie jest to, i? szczepionka COVID-19 wreszcie jest w drodze do  Polski. Jednak  mo?e by?  ona dostarczana tylko w niewiarygodnie niskich temperaturach, co stwarza wiele problemów zwi?zanych z transportem i odpowiednim przechowywaniem. Dlatego eksperci utrzymuj?, ?e styropian to doskona?y wybór, poniewa? jest trwa?y, wydajny i zdolny do utrzymania temperatury –70 ° C przez ca?? podró?.

W tym samym czasie, w którym wydano pozwolenie na awaryjne stosowanie szczepionki COVID-19, wiele państw zakazuje stosowania styropianowych opakowań. Wielu  ludzi zwraca uwag?  tylko na zanieczyszczenie ?rodowiska, ignoruj?c jego wygod? i zmuszaj?c tym samym rz?d do wydania zakazu ograniczenia jego stosowania. W rzeczywisto?ci styropian jest materia?em w 100% nadaj?cym si? do recyklingu. Wcze?niej organizacja Foam Recycling Coalition przyzna?a hrabstwu Collier dotacj? w wysoko?ci 50000 EUR na zakup brykieciarki do styropianu.


Brykieciarki do styropianu to maszyny do recyklingu oparte na technologii topienia. Wyposa?one s? w system kruszenia i topienia. Po obróbce, styropian odpadowy stanie si? twardym blokiem, który nie jest szkodliwy dla ?rodowiska. Bloki mo?na ponownie sprzeda? i  przetworzy? na warto?ciowe produkty.


Czy konieczne jest zebranie, recykling styropianu i ponowne u?ycie? Niew?tpliwie, korzy?ci s? dla wszystkich jasne. Powszechne stosowanie brykieciarki do styropianu jest dla wielu sygna?em, ?e styropian jest raczej wygodnym materia?em ni? substancj? szkodliw?. Pewien gubernator powiedzia?: ?Ka?da paczka to osoba, o której zawsze mówimy, a w tym przypadku ratuj?ca ?ycie szczepionka mo?e zmieni? czyje? ?ycie”. Podobnie styropian, mo?e mie? wp?yw na ochron? szczepionek.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>