微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Recykling odpadów styropianu przy pomocy kompaktora do EPS w Polsce

Opakowania ze styropianu s? dzi? bardzo popularne. S? u?yteczne w wielu bran?ach, pakuje si? w nie ?ywno??, opakowuje sprz?t AGD.  Z ca?? pewno?ci? nikt nie zastanawia si? jak du?a jest skala u?ycia EPS, jak bardzo dotyka nasze ?rodowisko gdy nie jest w?a?ciwie sk?adowany i utylizowany.  Wyrzucaj?c opakowanie, nie my?limy o tym czy recykling odpadów styropianu jest realizowany w sposób w?a?ciwy.

Jak nam wiadomo,  EPS to rodzaj materia?u, który nie ulega naturalnej degradacji, a jego obróbka bywa problematyczna, zw?aszcza bez w?a?ciwego umaszynowienia. Wiele firm decyduje si? na wysypisko, co oznacza nie tylko zanieczyszczenie ?rodowiska, ale tak?e strat? zasobów, poniewa? pianka EPS w 100% podlega recyklingowi.

Kompaktor EPS jest maszyn? do recyklingu opart? na technologii topienia  i w pe?ni wykorzystuje mo?liwo?? recyklingu styropianu, który mo?na przekszta?ci? w warto?ciowe bloki, gotowe do sprzeda?y i ponownego u?ycia. Rosn?cy na popularno?ci recykling odpadów styropianu mo?e przynosi? ogromne oszcz?dno?ci i korzy?ci.

Kompaktor EPS GREENMAX  ma doskona?? wydajno??, a stopień spr??ania materia?u si?ga 90: 1.  Decyduj?c si? na recykling styropianu dajesz mu drugie ?ycie, poniewa? zostanie ponownie przekszta?cony w warto?ciowe produkty i nie znajdzie si? na wysypisku degraduj?c ?rodowiska.


Wed?ug najnowszego raportu z recyklingu EPS w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych poddano recyklingowi ponad 136,8 mln basenów pianki EPS, co oznacza nie tylko ochron? ?rodowiska, ale tak?e oszcz?dno?? energii. Recykling odpadów styropianu pozwala zaoszcz?dzi? a? 637 galonów oleju. Poprzez naleganie na recykling pianki EPS mo?emy dokona? dobrej jako?ciowej zmiany w ?rodowisku, a kompaktor EPS b?dzie doskona?ym pomocnikiem.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>