微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Prasa do styropianu to pomoc przy recyklingu styropianowych skrzynek

Styropianowe pude?ka bywaj? k?opotliwe w sk?adowaniu i recyklingu. Brak pomys?u, wiedzy  i dobrego umaszynowienia sprawia, i? wiele surowców zalega na wysypiskach. Przy wyborze odpowiedniej maszyny nale?y kierowa? si? rodzajem przerabianego materia?u, dlatego w tym przypadku odpowiednia b?dzie prasa do styropianu.


Wybieraj?c maszyn? do recyklingu styropianu, nale?y wzi?? pod uwag? nast?puj?ce kwestie.


Zawarto?? wody w opakowaniu

Zawarto?? wody w polistyrenowym pude?ku decyduje o tym, czy zastosowa? kompaktor z funkcj? grzania czy standardowy kompaktor. Ogólnie rzecz bior?c, funkcja grzania nie sprawdzi si? przy materia?ach o du?ej zawarto?ci wody, takich jak pojemniki na ryby, poniewa? zapachy stan? si? jeszcze bardziej intensywne.


Obj?to?? odpadowych skrzynek styropianowych


Firmy zajmuj?ce si? recyklingiem na du?? skal?, producenci mebli lub firmy logistyczne, powinny wybra? wysokowydajn? maszyn? do recyklingu styropianu. Podczas gdy najwy?sza zdolno?? produkcyjna wynosi 300 kg na godzin?, najni?sza to tylko 100 kg na godzin?. Oczywi?cie im wy?sza wydajno??, tym dro?sza maszyna. Prasa do styropianu przyniesie jednak same korzy?ci.


Producent maszynyJako??, ?ywotno?? i wydajno?? maszyny s? wa?nymi czynnikami przy wyborze. Niezawodny producent poradzi sobie w tych aspektach. Prasa do styropianu  GREENMAX oferowana przez INTCO Recycling jest liderem w bran?y. INTCO Recycling przyjmuje europejskie standardy produkcji maszyn, dzi?ki czemu mo?e zagwarantowa? zarówno bezpieczeństwo, jak i jako??. Jednocze?nie firma INTCO Recycling mo?e wyprodukowa? dowoln? maszyn?, zgodn? z potrzebami klienta.

INTCO odkupi tak?e gotowe bloki po wysokiej cenie.Przedstawione wy?ej kryteria, to pomoc w trafnym wyborze maszyny. Prosimy o kontakt z INTCO Recycling w celu uzyskania szczegó?owych informacji.
INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>