微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Prasa do styropianu GREENMAX bierze odpowiedzialno?? za recykling styropianu w bran?y logistycznej

W celu zabezpieczenia towaru, firmy logistyczne  pakuj? go w opakowania styropianowe, które maj? dobre w?a?ciwo?ci amortyzuj?ce i buforuj?ce. Szukaj?c efektywnego rozwi?zania w zakresie gospodarki odpadami,  firma logistyczna zdecydowa?a si? na wspó?prac? z firm? GREENMAX Recycling i zakupi?a pras? do styropianu.


Niektórzy uwa?aj?, ?e styropian to rzecz, której nie trzeba specjalnie zagospodarowywa?. Czy mo?esz sobie jednak wyobrazi?, ile styropianu zostanie zu?yte w bran?y transportowej w ci?gu roku? Niezliczone przesy?ki ekspresowe wysy?ane w ró?ne miejsca, opakowane w styropian, który nie ulega degradacji. Dlatego prasa do styropianu GREENMAX jest skutecznym narz?dziem zmniejszaj?cym gromadzenie.


Proces recyklingu styropianu -Prasa do styropianu


Powodem, dla którego ta amerykańska firma logistyczna wybra?a pras? do styropianu , jest jej prosty proces dzia?ania. Odpady styropianu wrzucano do leja zasypowego w celu zgniatania, a nast?pnie fragmenty styropianu poddawano obróbce metod? prasowania na zimno lub topienia na gor?co, a na koniec skompaktowane bloki lub stopione zlepy formowano metod? wyt?aczania ?rubowego.


Poza pierwszym krokiem r?cznego wk?adania styropianu do zasobnika, wszystkie pozosta?e kroki s? w pe?ni automatyczne. Maszyny GREENMAX oszcz?dzaj? nie tylko przestrzeń magazynow?, ale tak?e koszty pracy, co jest bardzo korzystne dla biznesu.Recykling GREENMAX sprawia, ?e bran?a logistyczna jest bardziej ZIELONA i rentowna


Co by si? sta?o, gdyby maszyny GREENMAX  by?y u?ywane w bran?y logistycznej? Wyniki s? oczywiste. Z jednej strony opakowania styropianowe nie b?d? gromadzi? si? na powierzchni magazynowej, której brakuje z powodu du?ej ilo?ci przesy?ek ekspresowych. Z drugiej strony bloki wyprodukowane przy u?yciu  prasy do styropianu GREENMAX mo?na sprzeda? firmom zajmuj?cym si? recyklingiem, co mo?e przynie?? wiele zysków  firmie.  Wspó?praca z GREENMAX to same korzy?ci.
INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>