微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Poznaj funkcje i sposób dzia?ania kompaktora do styropianu GREENMAX

Kompaktor do styropianu to urz?dzenie do recyklingu odpadowej pianki EPS, dzia?aj?cy na zasadzie ci?nienia generowanego przez ?rub? prasuj?c?. Jego zadaniem jest przede wszystkim zmniejszenie obj?to?ci piany i zwi?kszenie g?sto?ci, co jest korzystne dla recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów styropianowych.Czy kompaktor do styropianu jest ?atwy w obs?udze? Jak w?a?ciwie u?ytkowa? maszyn??Przygotuj przed u?yciem

1. Przed uruchomieniem sprawd?, czy mechaniczne i elektryczne cz??ci urz?dzenia s? sprawne

2. Obs?uguj urz?dzenie zgodnie z instrukcjami na panelu operacyjnym;

3. Debuguj sprz?t;

4. Ustaw parametry pracy sprz?tu;


Instrukcja obs?ugi kompaktora do styropianu

1. Zbierz styropian i wyczy?? naklejony papier etykietowy;

2. Umie?? odpady piankowe w leju kompaktora;

3. Zag?szczarka automatycznie rozbija materia? piankowy

4. W rezultacie pianka o masie 5 kg / m3 jest prasowana w bloki piankowe o g?sto?ci oko?o 250 kg / m3.Cechy kompaktora do styropianu GREENMAX1. G?sto?? zag?szczonego bloku pianki jest wy?sza

2. Bloki styropianu s? ?atwe do odci?cia, przechowywania i uk?adania po zag?szczeniu;

3. W zestawie kruszarka, mo?e by? wyposa?ona w przeno?nik ta?mowy i silos w celu zwi?kszenia wydajno?ci pracy;

4. Niskie zu?ycie energii, t?oczenie na zimno, bez zapachu, bez zanieczyszczeń;

5. Dost?pne s? ró?ne rozmiary otworów zasilaj?cych;

6. Korzystanie z cz??ci zamiennych znanych marek, rozs?dna cena, wysoki zwrot z inwestycji.


Kompaktor do styropianu GREENMAX jest obecnie szeroko stosowany w bran?y recyklingu pianek. Opanowanie funkcji i umiej?tno?? obs?ugi sprz?tu to gwarancja wydajnego recyklingu.


GREENMAX oprócz dostarczania wysokiej jako?ci maszyn, doradztwa w zakresie recyklingu, daje równie? gwarancje skupu styropianu (gotowych bloków).

INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>