微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompleksowe rozwi?zania w zakresie recyklingu pianki EPS w Niemczech

Wed?ug badań przeprowadzonych przez Conversio, liczba odpadów styropianu w Niemczech jest na bardzo wysokim poziomie, z czego 307 000 ton styropianu i XPS zostaje przetworzonych. Spo?ród tego 97% ponownie przetworzonych odpadów trafia do produktów budowlanych, a 13% do przemys?u opakowaniowego. Maszyna do recyklingu styropianu ma tu niew?tpliwy wp?yw na aktualn? sytuacj?. Nale?y pami?ta?, ?e utylizacja styropianu to zawsze  powinien by? tylko recykling.

Lindemann GmbH to innowacyjna firma specjalizuj?ca si? w konserwacji i naprawach maszyn / systemów produkcyjnych oraz in?ynierii mechanicznej. Ich zakres dzia?alno?ci mo?e obejmowa? ca?e Niemcy. Od marca 2020 roku przedstawiciel Lindemann GmbH zosta? równie? przedstawicielem GREENMAX, który b?dzie odpowiedzialny za instalacj? sprz?tu i pó?niejsz? konserwacj?.

Ponadto INTCO Recycling zapewnia równie? zakup przetworzonych bloków, poniewa?  prowadzi dzia?alno?? w zakresie ponownego wykorzystania. Jednocze?nie  maszyna do recyklingu styropianu jest przez INTCO produkowana. Wreszcie INTCO Recycling oferuje doskona?? obs?ug? posprzeda?ow? w Niemczech. Zarówno konserwacja, jak i naprawa maszyn to wa?ne czynniki ekonomiczne w serwisie posprzeda?owym.

W rzeczywisto?ci recykling styropianu w Niemczech jest bardzo wygodny dzi?ki pomocy INTCO Recycling. INTCO oferuje kompleksowe rozwi?zanie w zakresie recyklingu odpadów EPS,  najpierw oceniaj?c ilo?? i rodzaj odpadów, a nast?pnie pomaga klientom znale?? odpowiedni? maszyn?. Na przyk?ad, kompaktor do styropianu nie nadaje si? do skrzynek na ryby EPS. Zakup niew?a?ciwej maszyny, to strata czasu i finansów, dlatego warto zaufa?  do?wiadczeniu.

Utylizacja styropianu to bardzo aktualne zagadnienie, którego niedope?nienie zwykle ma negatywne skutki. Pami?tajmy zatem, i? maszyna do recyklingu styropianu to pomoc i oszcz?dno??.

Podsumowuj?c, je?li jeste? w Niemczech, nie musisz martwi? si? o recykling styropianu, po prostu zostaw wszystko INTCO Recycling!


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>