微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor GREENMAX jest skutecznym narz?dziem do recyklingu pianki polietylenowej

Recykling pianki polietylenowej - bardziej k?opotliwy ni? recykling styropianu


Jak wiadomo, pianka znajduje szerokie zastosowanie w ?ycia codziennym ze wzgl?du na niski koszt, cechy izolacyjne oraz odporno?? na sejsmik?. Jednak, ma swoje wady. Proces rozk?adu trwa wiele lat. Obecnie technologia przetwarzania EPS poczyni?a du?y post?p. Jednak je?li chodzi o recykling pianki polietylenowej, wiele firm wci?? szuka dobrych rozwi?zań.


Pianka PE jest powszechnie stosowana do pakowania ró?nych precyzyjnych produktów elektronicznych lub zewn?trznych opakowań owoców. W porównaniu z EPS, jej recykling jest trudniejszy ze wzgl?du na du?? elastyczno??.. W zwi?zku z tym GREENMAX zaprojektowa? maszyn? dedykowan? do recyklingu pianki polietylenowej - kompaktor  serii Zeus.

Najwa?niejsze cechy kompaktora do pianki PE GREENMAX

W przeciwieństwie do innych maszyn do recyklingu, kompaktory GREENMAX serii Zeus umiej?tnie ??cz? dwie ró?ne technologie: kompaktowania na zimno i topienia. Powszechnie wiadomo, ?e pianka PE jest elastyczna i prawdopodobnie rozproszy si? podczas transportu, nawet je?li zostanie fizycznie ?ci?ni?ta. Tradycyjna zag?szczarka EPS wrzuca piank? do leja i t?oczy j? na zimno, tworz?c bloki.

Zag?szczona pianka PE wymaga mniej miejsca do przechowywania i jest ?atwiejsza w  transporcie. Oszcz?dziamy na kosztach magazynowania i kosztach transportu. Ponadto zag?szczona pianka polietylenowa to gotowy produkt na sprzeda?.

GREENMAX Recycling nieustannie wprowadza innowacje

Od momentu powstania w 2010 roku, GREENMAX , sta? si? ekspertem w bran?y recyklingu. Dostosowuje technologie i maszyny do poszczególnych materia?ów, czyni?c tym samym proces recyklingu pianki polietylenowej skuteczniejszym. GREENMAX nigdy nie zatrzyma? tempa innowacji i post?pu.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>