微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor EPS i jego warto?? zosta? zauwa?ony w kontek?cie gospodarki recyklingu

Dla styropianu rok 2020 jest rokiem szczególnym. Mimo ograniczeń w jego stosowaniu, ze wzgl?du na COVID-19 wzros?o jego zu?yciie. Wszyscy cz?onkowie globalnego spo?eczeństwa nie mog? si? doczeka? końca tej niszczycielskiej pandemii, ale s? aspekty ?ycia, które mog? pozosta? z nami przez d?u?szy czas, na przyk?ad ?wiatowe zapotrzebowanie na polistyren.

GREENMAX zwraca na to szczególn? uwag?.

Polistyren by? szeroko stosowany w ?yciu ludzi przed wybuchem epidemii, niezale?nie od tego, czy jest to opakowanie, czy pude?ko na lunch, towarzyszy nam wsz?dzie. Jako materia? nieulegaj?cy biodegradacji jest w wielu miejscach zakazany ze wzgl?du na presj? ochrony ?rodowiska. Jednak polistyren by? niezb?dny w produkcji i dostawach os?on twarzy i innych ?rodków ochrony osobistej. Aby zmierzy? si? z COVID-19, z którym ludzie walcz? od blisko roku, styropian nale?y odpowiednio utylizowa?. Kompaktor EPS GREENMAX to odpowied? na ewentualne problemy z recyklingiem.

Kompaktor EPS to rodzaj maszyny do recyklingu, która stosuje technologi? topienia  i mo?e wydajnie przetwarza? styropian i przekszta?ca? go w bloki. Warto?? tej maszyny polega na tym, ?e nie tylko czyni recykling skuteczniejszym, ale  równie? rentownym.

Eco Recycling, jako najwi?ksza firma zajmuj?ca si? zbieraniem odpadów w Polsce oraz recyklingiem lokalnego styropianu. Firma od dawna zdawa?a sobie spraw?, ?e kompaktor EPS  ma szans? usprawni? proces, dlatego zdecydowa?a si? na wspó?prac? z GREENMAX Recycling i zakupienie modelu maszyny  M-C200. Od momentu zakupu GREENMAX M-C200 miesi?czna produkcja stopionych zlepów styropianowych mo?e osi?gn?? ponad 20 ton.

W odró?nieniu od innych firm zajmuj?cych si? recyklingiem, jako przedstawiciel bran?y, GREENMAX mo?e bezpo?rednio odkupi? bloki styropianowe wyprodukowane przez klientów. Klienci nie musz? traci? czasu na szukanie podmiotów zajmuj?cych si? recyklingiem, które s? sk?onne do zakupu. GREENMAX to godny zaufania partner, który utworzy? ju? kompletny ekonomiczny ?ańcuch recyklingu polistyrenu. Po odkupieniu, bloki zostan? u?yte do wytworzenia  ramek do zdj?? czy listew przypod?ogowych. Kompaktor EPS to dobra inwestycja.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>