微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor EPS GREENMAX to pomoc w efektywnym recyklingu

Wed?ug firmy Grand View Research, Inc., globalny popyt na styropian szacowano na 9,33 mld USD w 2019 r. I oczekuje si?, ?e do 2027 r. b?dzie wzrasta? o prawie 5% rocznie.  Zakup kompaktora EPS przez przedsi?biorstwa posiadaj?ce wiele styropianu, to oszcz?dno?? kosztów i dodatkowe zyski.


Hrabstwo Collier na Florydzie uruchomi?o program recyklingu styropianu od 1 pa?dziernika 2020 r. Zarówno mieszkańcy, jak i klienci komercyjni mog? bezp?atnie oddawa? swoje odpady piankowe w North Collier Recycling Drop-Off Center, zlokalizowanym pod adresem . Dzi?ki dofinansowaniu w wysoko?ci 50 000 USD od Koalicji Recyklingu Pianek na zakup kompaktora EPS, projekt pilota?owy ma szans? zosta? zrealizowany.Kompaktor EPS GREENMAX oferowany przez INTCO Recycling wykorzystuje technologi? termiczn? do przetapiania styropianu na sta?e bloki, zmniejszaj?c obj?to?? transportu i sk?adowania do 90%. Kompaktor EPS jest w pe?ni zgodny z normami europejskimi,  zapewnia  wysok? jako?? i bezpieczeństwo. Maszyna zatrzyma si? automatycznie, gdy temperatura b?dzie ni?sza ni? 170 stopni oraz gdy b?dzie zbyt wysoka, aby zapobiec poparzeniu. Ponadto zdolno?ci produkcyjne kompaktora EPS GREENMAX s? równie? doskona?e. Mo?e przetworzy? oko?o 100 kg lu?nego styropianu w ka?dym cyklu, który trwa oko?o 30 minut.Po przetworzeniu odpadu styropianu, bloki mo?na sprzeda? do INTCO Recycling w celu wykorzystania w produkcji nowych elementów z tworzyw sztucznych, takich jak wieszaki na ubrania lub ramy do obrazów. INTCO to profesjonalna firma zajmuj?ca si? recyklingiem styropianu  której celem jest dostarczanie najwy?szej klasy ?produktów i us?ug” z korzy?ci? dla klientów. Niezale?nie od tego, czy chodzi o recykling styropianu, czy te? o reprodukcj? pianki, INTCO mo?e zapewni? klientom idealne rozwi?zania.

Kompaktor EPS to doskona?y wybór, który przyniesie wiele korzy?ci.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>