微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor EPS GREENMAX pomaga obni?a? koszty utylizacji odpadów poprzez recykling styropianu/EPS

Spieniony polistyren (EPS) i inne przemys?owe rodzaje pianki EPS zawieraj? 98% powietrza. Ze wzgl?du na du?? obj?to??, produkty wykonane z tego materia?u zajmuj? du?o miejsca po wyrzuceniu, co skutkuje wy?szymi kosztami utylizacji. W ostatnich latach UE podejmuje zdecydowane dzia?ania, aby nak?oni? rz?dy i firmy do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zw?aszcza do recyklingu styropianu/EPS, wi?c kompaktor EPS  jest jednym z najlepszych rozwi?zań.

Ze wzgl?du na trudno?ci w recyklingu styropianu/EPS wiele firm i  u?ytkowników końcowych aktywnie poszukuje rozwi?zań w tym zakresie.


Aby obni?y? koszty przetwarzania i poprawi? zwrot z inwestycji, firma GREENMAX wprowadzi?a na rynek profesjonaln? maszyn? do recyklingu styropianu/EPS- kompaktor EPS, który jest dostosowany do potrzeb klientów na rynku. Klienci mog? wybra? kompaktor  EPS lub kompaktor do pianki zgodnie z rodzajem odpadów i lokalnymi przepisami. Jednocze?nie nasze maszyny s? podzielone na ró?ne typy w zale?no?ci od zdolno?ci produkcyjnej. GREENMAX pomo?e dobra? najbardziej optymaln? maszyn? na podstawie miesi?cznej ilo?ci odpadów pianki.G?ówn? zalet? kompaktora EPS jest to, ?e jest przyjazny dla ?rodowiska. Skompaktowane bloki EPS s? akceptowane przez wi?kszo?? firm recyklingowych lub producentów do produkcji nowych produktów. Kompaktor EPS jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jego g?ówne zalety to wysoki wspó?czynnik kompresji i prosta obs?uga. Maszyny do recyklingu styropianu/EPS GREENMAX s? bardziej preferowane w niektórych regionach ze wzgl?du na wysok? zdolno?? produkcyjn?.Kompaktor  EPS GREENMAX jest idealny dla zak?adów produkcyjnych, centrów dystrybucji, firm dostawczych, centrów recyklingu i magazynów. Mo?emy pomóc Ci w efektywny sposób zmniejszy? obj?to?? piany oraz obni?y? koszty przechowywania i wysy?ki. Musimy jasno powiedzie? wszystkim, ?e styropian nie jest odpadem, ale zasobem odnawialnym.  Recyklingu styropianu/EPS mo?e przynosi? firmom dodatkowe zyski i korzy?ci.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>