微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor do styropianu powinien by? fundamentem dla utylizacji ?mieci ze styropianu morskiego, a nie tylko si?a robocza

Zanieczyszczenie ?rodowiska to temat niezwykle popularny i wa?ny. Dotyka coraz wi?cej obszarów. Nie  chodzi tu jedynie o segregacje ?mieci, recykling zgromadzonych odpadów, ale  równie? o wci?? istniej?ce zanieczyszczenia zbiorników wodnych w tym Ba?tyku. Masowe akcje sprz?tania pla? to wci?? za ma?o by wyczerpa? temat. Ka?dy z nas powinien zdawa? sobie spraw? z konsekwencji zanieczyszczania ?rodowiska, w tym równie? styropianem.

styropian-odpady-ocean

Wed?ug raportu z 2015 r. Prawie 8 000 000 ton plastiku trafia do oceanu ka?dego roku ( w tym styropianu) i mo?e zabi? nawet 1 000 000 milionów stworzeń morskich. Liczba niestety wci?? ro?nie.

Kompaktor-do-styropianu-greenmax

Kompaktor do styropianu, jako przyk?ad zastosowania wschodz?cej nauki i technologii, w znacznym stopniu promuje dalszy rozwój recyklingu styropianu od czasu jego zaprojektowania. Problem dotycz?cy EPS wynika nie tyle z jego wagi, co z jego niepor?cznego rozmiaru.

Kompaktor do styropianu rozdrabnia materia? na mniejsze cz?stki, a nast?pnie przetwarza go  do zag?szczonych bloków. Proces jest bezpieczny, czysty i nie powoduje ?adnych szkodliwych emisji. Ponadto wilgo? na styropianie nie b?dzie mia?a na niego negatywnego wp?ywu.

skup-styropianu-greenmax

Pozostaj?cy w oceanie styropian to ?mieci szkodliwe dla organizmów morskich. Jednak gdy maszyna, taka jak kompaktor do styropianu, zostanie zastosowana w recyklingu, powstanie cyrkularny model biznesowy. Bior?c pod uwag? znane przedstawicielstwo bran?y recyklingu, GREENMAX Recycling, jako przyk?ad ??czy sprzeda? maszyn, kupowanie bloków, produkcj?  i przetwarzanie  ram, tworz?c zamkni?t? p?tl? recyklingu. Ten system recyklingu stosuje wiele znanych na ca?ym ?wiecie przedsi?biorstw, takich jak Wal-Mart i Coca-Cola. Kupili kompaktor do styropianu od GREENMAX i uzyskali zadowalaj?ce wyniki.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>