微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor do styropianu GREENMAX zyskuje coraz wi?ksz? popularno?? na rynku

GREENMAX to marka, która ju? od ponad 10 lat jest mocno zwi?zana z rynkiem recyklingu styropianu. Pochodzi od INTCO Recykling. Maszyny, w tym szczególnie kompaktory do styropianu GREENMAX , stopniowo zyskuj? popularno??. G?ównie w Europie, Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach na ca?ym ?wiecie.


Kompaktor do styropianu GREENMAX  s?u?y g?ównie do przetwarzania odpadów pianki, w tym tacek i kubków na ?ywno?? z EPS, XPS, EPE, EPP i PSP.


Powszechnie wiadomo, ?e EPS jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych. Materia? jest ?atwy i tani w produkcji. Styropianowe pojemniki ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci izolacyjne cz?sto wykorzystywane s?  w medycynie i do przechowywania ?ywno?ci, a tak?e w transporcie delikatnych produktów.  Ze wzgl?du na du?e rozmiary, nie powinien trafia? do zwyk?ych koszy.Oryginalny pomys? INTCO dotycz?cy recyklingu styropianu by? oparty na dzia?alno?ci zwi?zanej z produkcj? ramek do zdj??. Ka?dego roku firma INTCO musi importowa? du?e ilo?ci odpadów styropianu, aby zaspokoi? potrzeby swojej dzia?alno?ci. W?a?nie ze wzgl?du na problemy klientów, które dotyczy?y sk?adowania i recyklingu odpadów, zacz?li?my poszukiwa? d?ugofalowych i w?a?ciwych rozwi?zań.


Naszym zdaniem recykling styropianu to dochodowy i przysz?o?ciowy bizne


Kompaktor do styropianu GREENMAX  firmy INTCO Recycling mo?e pomóc swoim klientom zredukowa? obj?to?? odpadów w stosunku 50: 1, co ostatecznie rozwi??e problemy zwi?zane z transportem i przechowywaniem. Oprócz us?ug maszynowych, INTCO skupuje równie? bloki EPS na potrzeby swojej dzia?alno?ci zwi?zanej z produkcj? ram. INTCO recycling oferuje ca?y system recyklingu EPS.
Ka?dego roku potrzebujemy ponad 60 000 ton odpadów styropianu, które maj? by? transportowane do naszych fabryk w Chinach i Malezji w celu produkcji pasów ramy z recyklingu. Wiele bloków EPS pochodzi z kompaktora do styropianu GREENMAX. Wspó?pracuj?c z GREENAMAX, zapewnimy Państwu doskona?? obs?ug? i stabiln? wspó?prac?.
INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>