微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Jaka jest najlepsza metoda na recykling styropianu EPS oraz pude?ek z pianki EPS na owoce morza

?Pude?ka na ryby z EPS nie musz? gra? g?ównych ról w filmach, ale nadszed? najwy?szy czas, aby skromne bia?e pude?ko mia?o szans? zwrócenia na siebie uwagi”. Niew?tpliwie ?wiadczy to o pilnym zapotrzebowaniu na recykling styropianu EPS, ?ci?lej mówi?c recykling pude? po owocach morza. Jest to problem producentów owoców morza, którego rozwi?zaniem jest prasa do styropianu.

Wi?kszo?? firm produkuj?cych owoce morza decyduje si? na sk?adowanie zu?ytych skrzynek z owocami morza, co nie tylko zanieczyszcza ?rodowisko, ale tak?e wi??e si? z du?ymi kosztami gospodarowania odpadami. Sk?adowanie odpadów nigdy nie jest dobrym pomys?em, zw?aszcza je?li powierzchnia magazynowa jest znacznie ograniczona. Dlatego niektóre  firmy uzna?y, i? prasa do styropianu to najlepsze rozwi?zanie. Urz?dzenie jest wyposa?one w zaawansowan? technologi? do recyklingu pianki.

Prasa do styropianu  to rodzaj maszyny do recyklingu pianki opartej na technologii kompaktowania, która mo?e wydajnie przetwarza? piank?.
Graal S.A. zosta?a  za?o?ona w 1946 roku. Ta du?a, znana firma zajmuj?ca si? rybo?ówstwem i akwakultur? jest równie? u?ytkownikiem kompaktora. Wyprodukowali wiele pude?ek na owoce morza z pianki EPS, co powa?nie wp?yn??o na efektywno?? ich g?ównej dzia?alno?ci, wi?c zdecydowali si? na wysypisko ?mieci. Jednak one równie? wymagaj? wysokich kosztów. Kiedy us?yszeli, ?e GREENMAX jest zaanga?owany w recykling styropianu  EPS, zdecydowali si? na wspó?prac?  i zakupili pras? do styropianu A-C200, która zaspokoi?a piln? potrzeb? obróbki pianki EPS.

Prasa do styropianu GREENAMX ma ogromn? przewag? nad sk?adowaniem lub spalaniem, poniewa? jest to nie tylko zrównowa?ony system recyklingu o wysokiej jako?ci, ale tak?e stanowi zamkni?t? p?tl?. Po obróbce materia?u, pianka EPS mo?e zmniejszy? obj?to?? do 2% oryginalnych bloków, które mo?na sprzeda? firmom recyklingowym lub GREENMAX. Dla przedsi?biorstw recykling styropianu EPS mo?e stanowi? dodatkowy zysk oraz zmniejszenia kosztów magazynowania i utylizacji.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>