微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Czy przetwórcy ryb powinni zainwestowa? w maszyn? do recyklingu styropianu?

Wi?kszo?? skrzyń rybnych trafia na wysypiska ?mieci (45–50% w Europie) i do spalenia na ca?ym ?wiecie, powoduj?c ogromne obci??enie dla ?rodowiska. W rzeczywisto?ci pude?ka nadaj? si? w 100% do recyklingu, a ca?y proces b?dzie ?atwiejszy dzi?ki maszynie do recyklingu styropianu.


W 2019 roku poddano recyklingowi ponad 136 milionów funtów styropianu, czyli o 23 miliony funtów wi?cej ni? w 2018 roku. Te rosn?ce dane s? przypisywane maszynie do recyklingu styropianu, poniewa? toruje ona drog? do spe?nienia ulepszonych standardów recyklingu. Kompaktor GREENMAX oferowany przez INTCO Recycling to jeden z wybitnych przedstawicieli maszyn do recyklingu styropianu.

Kompaktor GREENMAX to co? wi?cej ni? tylko inwestycja.



1. Oszcz?dno?? miejsca w magazynie

Styropian to lekki i du?y obj?to?ciowo materia?. Przetwórcy ryb potrzebuj? magazynów do przechowywania lu?nych odpadów piankowych. Dzi?ki maszynie do recyklingu styropianu  GREENMAX, mog? w  por? skompresowa? pojemniki na ryby, znacznie zmniejszaj?c zajmowan? przestrzeń.

2. Zmniejszenie kosztów transportu

Bior?c pod uwag? fakt, ?e 95-98 proc. styropianu to powietrze, to po skompaktowaniu skrzynek  ich obj?to?? spada do 1/50 orygina?u, jednocze?nie koszt transportu spada o 49%.

3. Dodatkowe zyski

Maszyna do recyklingu styropianu GREENMAX mo?e zamieni? lu?ne odpady styropianu w skompaktowane bloki, które mo?na sprzeda? producentom lub podmiotom zajmuj?cym si? recyklingiem po wysokiej cenie, co przyniesie dodatkowy zysk (48-stopowy ?adunek bloków o warto?ci oko?o 7800 dolarów).



Maszyna do recyklingu styropianu GREENMAX przyjmuje zaawansowane technologie, a sprz?t mo?na dostosowa? do ró?nych rozmiarów lub wydajno?ci w zale?no?ci od wymagań ró?nych przetwórców ryb.



INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>