微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Brykieciarki do styropianu z technologi? topienia doskonale sprawdz? si? u producentów sprz?tu AGD

Jak  wiadomo, sprz?t AGD to towar, który w trakcie transportu niezwykle ?atwo ulega uszkodzeniu. Aby unikn?? tego typu sytuacjom, najlepszym materia?em opakowaniowym sta? si? styropian. Ma  on jednak swoje wady. EPS nie ulega degradacji, co stanowi ogromny problem dla ?rodowiska i  prawid?owego gospodarowania odpadami. Pojawienie si? brykieciarki do styropianu z technologi? topienia da?o nadziej?, na bezproblemowy recykling odpadów styropianu.


Firma Grand Appliance & TV zosta?a za?o?ona w 1930 roku. Obecnie bardzo szybko si? rozwija jako lokalny sprzedawca profesjonalnych urz?dzeń, . Po rozszerzeniu firmy nie mog?a obej?? si? bez piankowych materia?ów opakowaniowych.  Wysokie miesi?czne koszty recyklingu odpadów styropianu sprawi?y, ?e by?o to ma?o op?acalne. W 2017 roku Grand Appliance i TV skontaktowa?y si? z GREENMAX.  Zdecydowali si? na  zakup brykieciarki do styropianu z technologi? topienia, która w pe?ni zaspokoi?a ich zapotrzebowanie na recykling odpadów styropianu, co w rezultacie przyczyni?o si? do pozyskania dodatkowych zysków  w wysoko?ci 10000 USD miesi?cznie.Proces eksploatacji brykieciarki do styropianu nie jest skomplikowany. W oparciu o technologi? topienia, po rozdrobnieniu, podgrzaniu i stopieniu, EPS jest wyt?aczany za pomoc? ?limaka w celu uzyskania  zlepów, które stanowi? 1/90 obj?to?ci orygina?u i nadaj? si? do dalszej sprzeda?y. W procesie obróbki pianki za pomoc? brykieciarki do styropianu, nie powstaj? ?adne odpady, które spowoduj? wtórne zanieczyszczenie, a zastosowanie technologie nie powoduj? powstawania gazów, które s? niebezpieczne dla ?rodowiska.GREENMAX zapewnia zamkni?ty obieg recyklingu dla wszystkich przedsi?biorstw. Proces obejmuje sprzeda? maszyn, przetwarzanie i ponowna sprzeda? EPS, co pomaga producentom sprz?tu gospodarstwa domowego uczyni? recykling odpadów styropianu  tańszym i jednocze?nie osi?ga? zyski. W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych poddano recyklingowi 136,8 mln funtów EPS, co pokazuje, ?e recykling jest nieodwracalnym trendem. Producenci coraz cz??ciej zauwa?aj? korzy?ci p?yn?ce z recyklingu EPS, a zakup brykieciarki do styropianu za trafion? inwestycj?. GREENMAX to Twój zaufany partner.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>