微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Analiza budowy i funkcji brykieciarki do styropianu GREENMAX

Wraz ze wzmocnieniem globalnej polityki ochrony ?rodowiska, recykling styropianu staje si? coraz bardziej powszechny. Maszyny do recyklingu styropianu GREENMAX s? wysokiej jako?ci, bezpieczne i wydajne. Dzi? zapoznajmy si? z budow? i funkcj? brykieciarki do styropianu GREENMAX.


1. Lej zasypowy.

Lej zasypowy brykieciarki do styropianu GREENMAX, mo?e przerabia? ró?ne materia?y o zró?nicowanej g?sto?ci i wielko?ci. GREENMAX mo?e dostosowa? wielko?? leja, wed?ug potrzeb klienta, dzi?ki czemu wydajno?? ca?ego procesu mo?e by? wy?sza.


2. ?ruba. Cz??? materia?owa ?ruby wykonana jest z wysokow?glowej chromowanej stali ?o?yskowej, co nie tylko poprawia odporno?? na zu?ycie, ale tak?e relatywnie poprawia jej odporno?? na rdz? czyni?c j? bardziej ?ywotn?.3. System kontroli temperatury.

Zgodnie z problemami napotykanymi przez u?ytkowników w praktyce, GREENMAX doda? do brykieciarki do styropianu urz?dzenie do kontroli temperatury.

Temperatur? górnych i dolnych ?rub mo?na regulowa? w zale?no?ci od rodzaju materia?u.


4. Bezpieczeństwo.

Pierwsz? rzecz? do rozwa?enia podczas obs?ugi urz?dzenia jest kwestia bezpieczeństwa. Kiedy brykieciarka do styropianu jest w??czona, problemem mog? by? oparzenia wysokotemperaturowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego operatorów, sprz?t wyposa?ony jest w pe?en zestaw zabezpieczeń. Stosujemy w pe?ni os?oni?t? os?on?, która nie tylko zapewnia stabilno?? silnika podczas pracy, ale tak?e wp?ywa na estetyk? ca?ej maszyny.Jako profesjonalny recykler styropianu, GREENMAX oferuje wysokiej jako?ci brykieciarki do styropianu. Obs?uga maszyny jest wygodna i intuicyjna.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>