微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Nowa witryna internetowa ujawnia badania pokazuj?ce, ?e pianka polistyrenowa to wa?ny czynnik w przemy?le rybnym

Nowe testy cyklu ?ycia ujawniaj? doskona?? wydajno?? EPS. Skromny bia?y pojemnik na ryby ze spienionego polistyrenu (EPS) okaza? si? istotnym czynnikiem przyczyniaj?cym si? do ograniczenia marnowania ?ywno?ci, bezpieczeństwa ?ywno?ci i higieny w ochronie 657000 ton wy?owionych ryb. Badania ujawniaj? wyj?tkowe w?a?ciwo?ci EPS w zakresie ochrony ryb - czytamy w nowej witrynie internetowej www.fishboxes.info.

“Pojemnik na ryby z polistyrenu zas?uguje na swoje miejsce jako preferowane rozwi?zanie do ochrony ryb i skorupiaków. Stanowi proste, ale bardzo wydajne rozwi?zanie, które utrzymuje ryby w ?wie?o?ci i ch?odzie, a tak?e chroni przed fizycznymi uderzeniami.  Dlatego pomy?leli?my, ?e wa?ne jest, aby ten wspania?y wynalazek opakowaniowy mia? w?asn? stron? internetow? ”- powiedzia? David Emes, przewodnicz?cy EPS Group z British Plastics Federation.
Brytyjscy producenci skrzynek na ryby  zebrali si?, aby stworzy? stron? internetow?. Na stronie znajduj? si? dwa nowe raporty wraz z dodatkowymi szczegó?ami dotycz?cymi ich ekologiczno?ci.

Niezale?ne badania LCA  przeprowadzone przez Ecobilan obejmowa?y tysi?ce kilometrów w?drówki ryb i skorupiaków przez trzy europejskie rynki. Porównali wydajno?? trzech alternatywnych materia?ów, w tym styropianu, wodoodpornej tektury i falistego polipropylenu. Badania pokazuj?, ?e na tych rynkach, na siedmiu z o?miu wska?ników wydajno?ci, polistyren by? lepszy lub co najmniej porównywalny z materia?ami alternatywnymi.

Ponadto strona internetowa ujawnia nowe badania wydajno?ci cieplnej przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Cool Logistics specjalnie w celu zmierzenia krytycznej kwestii bezpieczeństwa ?ywno?ci, jak? jest zmiana temperatury podczas typowego tranzytu z portu do stanowiska rybnego.  Testy przeprowadzone w niezale?nych warunkach laboratoryjnych symulowa?y ochron? termiczn? oferowan? przez wodoodporn? tektur? falist? i dwuwarstwow? tektur? falist? w porównaniu z EPS. Daj? przekonuj?ce dowody na to, ?e EPS przewy?sza alternatywne materia?y, zapewniaj?c bezpieczne temperatury nawet dwukrotnie d?u?ej.

David Emes podsumowa?: “Przez lata pojawia?y si? sugestie, ?e mo?e by? lepsze rozwi?zanie do pakowania ryb, ale te nowe badania pokazuj?, ?e nic nie mo?e si? równa? z istniej?cym od dawna rozwi?zaniem. Istniej? równie? obawy dotycz?ce recyklingu styropianu. Jedyn? trudno?ci? zwi?zan? z pojemnikami na ryby, jest ich zapach. Mamy nadziej?, ?e w przysz?o?ci pojawi? si? nowe technologie i mo?liwo?ci rozwi?zania tego problemu ”- powiedzia? David Emes. “W mi?dzyczasie powinni?my zaakceptowa? fakt, ?e bia?e polistyrenowe pojemniki na ryby s?  najlepszym wyborem do bardzo trudnego zadania, jakim jest ochrona ryb, zapobieganie marnotrawieniu ?ywno?ci i zapewnianie bezpieczeństwa ?ywno?ci poprzez kontrolowan? temperatur?”. Aby dowiedzie? si? wi?cej o recyklingu styropianu, zapraszamy do odwiedzenia na: http://www.jiayunaluminium.com/INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>