微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Jak sprawi?, by recykling styropianu by? równie ?atwy jak inne materia?y nadaj?ce si? do recyklingu?

Mimo, i? styropian to materia?, który nadaje do recyklingu, to tylko niewielka cz??? odpadów zostaje poddana temu procesowi. G?ównym powodem jest to, ?e recykling styropianu nadal napotyka trudno?ci i cz?sto uwa?any jest za nieop?acalny.


”Po prostu nie mo?na na tym zarabia?” - powiedzia? Robert Herritt, prezes Styro-go.


Dlaczego nie mo?esz zarabia? na recyklingu styropianu?

Problemem jest waga. Lekki styropian zajmuje du?o miejsca i zwi?ksza koszty przechowywania i transportu podczas ca?ego procesu.


Jak wiemy, cykliczne wydarzenia zwi?zane z recyklingiem styropianu  maj? na celu podniesienie ?wiadomo?ci mieszkańców na temat recyklingu. Anga?owanie przedsi?biorstw jest zawsze trudnym zadaniem, zw?aszcza je?li proces nie przynosi zysku.

Jak u?atwi? recykling styropianu?


Zbadali?my przep?yw odpadów w sieci du?ych sklepów AGD . Styropian stanowi? prawie 60% do 80% ich ca?kowitej produkcji odpadów w ka?dym sklepie. To odpowiednik 53-stopowej ci??arówki transportowej wype?nionej styropianem z ka?dego sklepu, który co tydzień jedzie na wysypisko. Generuje to ogromne koszty, a tak?e jest szkodliwe dla ?rodowiska.


Kompaktor do styropianu GREENMAX to urz?dzenie do kompaktowania, które przetwarza lu?ne odpady styropianu na g?ste grudki pianki. Dzi?ki wspó?czynnikowi kompresji 90: 1 mo?e znacznie zmniejszy? obj?to??  i zaoszcz?dzi? na kosztach przechowywania i transportu. Zalet? stosowania kompaktora styropianowego jest wysoki  stopień kompresji, jako?? gotowego materia?u, który mo?na sprzeda? z zyskiem.


Du?e zak?ady dystrybucyjne, sklepy meblowe lub zak?ady pakowania ryb wytwarzaj? du?e ilo?ci odpadów styropianu. Zakup kompaktora do styropianu  jest op?acalny. Sprz?t znacznie obni?y koszty recyklingu styropianu.
INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>