微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

GREENMAX promuje recykling polistyrenu

Utylizacja odpadów pianki EPS jest problematyczna. Boryka si?z tym wielu producentów, firm zajmuj?cych si? recyklingiem polistyrenu, a nawet końcowych u?ytkowników materia?ów EPS.

Pianka EPS jest powszechnie stosowana w materia?ach opakowaniowych. Polistyren mo?na równie? znale?? w piankowych pojemnikach na wynos i kartonach na jajka.

Szukaj?c skutecznych rozwi?zań w zakresie recyklingu polistyrenu, potrzebujesz profesjonalnych i niezawodnych rozwi?zań.

GREENMAX to zaawansowana firma zajmuj?ca si? recyklingiem, która specjalizuje si? w kompaktowaniu, recyklingu i ponownym u?yciu styropianu. Zanim GREENMAX sta? si? profesjonalnym dostawc? zgniatarek do polistyrenu, by? jednym z najwi?kszych na ?wiecie nabywców bloków  EPS. Doskonale zdajemy sobie spraw? z sytuacji w zakresie recyklingu styropianu w ró?nych krajach i jeste?my zdeterminowani, aby przyczyni? si? do rozwoju bran?y. W 2008 roku pojawi?a si? maszyna do recyklingu GREENMAX , co by?o  prze?omem w bran?y recyklingu EPS.

Dzi?ki ponad dziesi?cioletniemu do?wiadczeniu GREENMAX jest teraz specjalist? w bran?y recyklingu polistyrenu. Kompaktor GREENMAX charakteryzuje si? wysok? wydajno?ci? , jako?ci?, prost? obs?ug? i wyj?tkowym wygl?dem. Po uruchomieniu zosta? dobrze przyj?ty na rynku europejskim i amerykańskim.


Jak dot?d wi?kszo?? klientów wspó?pracuj?cych z GREENMAX odnosi korzy?ci. Naszym celem jest zapewnienie wi?kszej liczbie klientów skutecznych rozwi?zań w zakresie recyklingu styropianu.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>