微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

GREENMAX promuje recykling odpadów styropianu

Styropian jest powszechnie stosowany w opakowaniach i pojemnikach na wynos. Z punktu widzenia ochrony ?rodowiska styropian jest jednym z najbardziej frustruj?cych materia?ów, jakie kiedykolwiek napotkali?my. Rozk?ad  styropianu trwa setki lat, a recykling jest cz?sto uwa?any za nieop?acalny. Firma GREENMAX opracowa?a doskona?e rozwi?zanie w postaci brykieciarki do styropianu, która w ?atwy sposób poradzi sobie z odpadami EPS.


Szacuje si?, ?e produkty styropianowe stanowi? mniej ni? 1% ca?kowitej powierzchni wysypisk ?mieci. Niestety EPS nie ulega biodegradacji, a jego rozk?ad zajmuje setki lub tysi?ce lat.. Z powodu lekko?ci, ?atwo ulega przemieszczaniu, zanieczyszczaj?c ?rodowisko otaczaj?ce w tym tak?e zbiorniki wodne.Obecnie niektóre regiony prowadz? polityk? recyklingu, zw?aszcza w UE, ale du?a ilo?? styropianowych odpadów wci?? trafia na wysypiska ?mieci na ca?ym ?wiecie. Wed?ug ostro?nych szacunków w ?rodkowej cz??ci kraju produkuje si? tysi?ce ton styropianu, który po u?yciu nie zostaje poddany recyklingowi.Co mo?emy zrobi? z du?ymi ilo?ciami odpadów styropianowych?

Sprzeda? lu?nego odpadu styropianowego firmie zajmuj?cej si? recyklingiem lub po prostu wrzucenie  do lokalnego centrum recyklingu, nie jest najlepszym rozwi?zaniem. Najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania styropianu jest realizacja odnawialnego wykorzystania zasobów, czyli kompresja, recykling i zastosowanie do reprodukcji. Takim rozwi?zaniom staje GREENMAX.INTCO recycling oferuje rodzaj brykieciarki do styropianu, która umo?liwia recykling styropianu poprzez topienie. Urz?dzenie GREENMAX zosta?o specjalnie zaprojektowane do rozdrabniania i topienia odpadów styropianu oraz przekszta?cania lu?nej pianki w grudki o stopniu spr??ania 90: 1. Po stopieniu odpadu styropianu ?atwo go zapakowa? i przetransportowa?. INTCO odkupuje równie? bloki do produkcji ram do obrazów.
INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>