微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Brykieciarka do styropianu mo?e zmniejszy? ilo?? odpadów w najbli?szym otoczeniu

Bez zmiany obecnej produkcji, konsumpcji czy gospodarowania odpadami, do 2040 r. prawie 30 mln ton tworzyw sztucznych, w tym odpady polistyrenu trafi do oceanu ka?dego roku. Strategie skupiaj?ce si? na redukcji i substytucji zostan? ograniczone o 52%.

Zbiórka odpadów polistyrenu w innych stanach opiera si? g?ównie na comiesi?cznych dzia?aniach zwi?zanych z recyklingiem polistyrenu prowadzonych przez lokalne spo?eczno?ci. W celu poprawy sytuacji zakupowane s? brykieciarki do styropianu.

G?ówn? funkcj? brykieciarki do styropianu jest zmniejszanie obj?to?ci polistyrenu.


Dlaczego polistyren jest rzadko w??czany do systemu gospodarki odpadami komunalnymi?  Lekkie, ale o du?ej obj?to?ci, niepoddane obróbce odpady polistyrenowe mog? znacznie zmniejszy? wydajno?? recyklingu.

Kompaktor do styropianu przyjmuje technologi? kompaktowania. Odpady styropianu najpierw s? rozdrabniane, a nast?pnie formowane w bloki. Końcowym produktem jest blok styropianowy o 50-krotnie mniejszej obj?to?ci, który jest ?atwy do przechowywania i transportu.

Recykling polistyrenu to jedyny sposób na ochron? ?rodowiska.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>