Recykling I Utylizacja Odpadów Styropianu


          GREENMAX RECYCLING to firma za?o?ona w 2010 roku, zajmuj?ca si? zbieraniem, utylizacj? i recyklingiem. Podstawow? dzia?alno?ci? GREENMAX jest recykling styropianu. Zapewniamy w 100% kompletne rozwi?zania, odpowiednie dla wszystkich rodzajów materiaw styropianowych, takich jak XPS, PSP, EPE i EPP.


          Przyjmujemy odpady polistyrenu zarówno od osób fizycznych jak i przedsi?biorstw: handlowych, budowlanych, produkcyjnych, przetwórstwo ryb.Oferujemy równie? sprzeda? lub dzier?aw? kompaktor do Styropianu  GREENMAX. Ka?dy nasz klient otrzymuje doradztwo techniczne oraz serwis.Rozszerzyli?my  dzia?alno?? o przetwórstwo odpadów tworzyw sztucznych- przemia?y tworzyw technicznych termoplastycznych.

          GREENMAX produkuje i sprzedaje maszyny i systemy do recyklingu EPS, w tym tak?e kompaktor do styropianu. Kupuje skompaktowany ju? EPS i przekszta?ca go w produkty ramowe. GREENMAX podda? recyklingowi 100000 ton odpadowego EPS, uratowa? 2 miliony drzew i zmniejszy? emisj? dwutlenku w?gla o 300000 ton, staj?c si? tym samym jednym z najwi?kszych u?ytkowników końcowych i podmiotów, dla których recykling styropianu jest bardzo wa?ny.

          Recykling I Utylizacja Odpadów Styropianu


          GREENMAX RECYCLING to firma za?o?ona w 2010 roku, zajmuj?ca si? zbieraniem, utylizacj? i recyklingiem. Podstawow? dzia?alno?ci? GREENMAX jest recykling styropianu. Zapewniamy w 100% kompletne rozwi?zania, odpowiednie dla wszystkich rodzajów materiaw styropianowych, takich jak XPS, PSP, EPE i EPP.


          Przyjmujemy odpady polistyrenu zarówno od osób fizycznych jak i przedsi?biorstw: handlowych, budowlanych, produkcyjnych, przetwórstwo ryb.Oferujemy równie? sprzeda? lub dzier?aw? kompaktor do Styropianu  GREENMAX. Ka?dy nasz klient otrzymuje doradztwo techniczne oraz serwis.Rozszerzyli?my  dzia?alno?? o przetwórstwo odpadów tworzyw sztucznych- przemia?y tworzyw technicznych termoplastycznych.

          GREENMAX produkuje i sprzedaje maszyny i systemy do recyklingu EPS, w tym tak?e kompaktor do styropianu. Kupuje skompaktowany ju? EPS i przekszta?ca go w produkty ramowe. GREENMAX podda? recyklingowi 100000 ton odpadowego EPS, uratowa? 2 miliony drzew i zmniejszy? emisj? dwutlenku w?gla o 300000 ton, staj?c si? tym samym jednym z najwi?kszych u?ytkowników końcowych i podmiotów, dla których recykling styropianu jest bardzo wa?ny.

          WYBIERZ TWóJ GREENMAX

          Potwierd? odpady styropianowe, który chcesz podda? recyklingowi i wybierz kompaktor GREENMAX, którego potrzebujesz:

          淡水桑拿按摩网